National Emblem of India logo JJM - Reports
Department of Drinking Water and Sanitation Ministry of Jal Shakti (GOI)
Main Menu
National Emblem of India logo
JJM - Reports
Department of Drinking Water and Sanitation
Ministry of Jal Shakti (GOI)
Skip Navigation LinksHome > Format P9 - Sagy panchayat details
SAGY panchayat details #
State: All State Format P9
S.No. State Total panchayats Total SAGY panchayats
( marked on 29/11/2023)
Number of SAGY panchayats having
100% FHTC >=75% & < 100% FHTC >=50% & < 75% FHTC >=25% & < 50% FHTC >=0% & < 25% FHTC
Total 258787 3238 1519 835 396 231 257
1 Andaman & Nicobar Islands 75 7 7 0 0 0 0
2 Andhra Pradesh 11076 177 35 72 42 22 6
3 Arunachal Pradesh 1916 13 13 0 0 0 0
4 Assam 2684 48 0 28 12 5 3
5 Bihar 8163 182 151 25 6 0 0
6 Chhattisgarh 11654 116 15 65 27 7 2
7 Dadra & Nagar Haveli And Daman & Diu 25 8 8 0 0 0 0
8 Goa 191 15 15 0 0 0 0
9 Gujarat 13676 221 221 0 0 0 0
10 Haryana 5928 86 86 0 0 0 0
11 Himachal Pradesh 3539 44 44 0 0 0 0
12 Jammu & Kashmir 3549 30 6 17 6 1 0
13 Jharkhand 4296 117 2 45 19 20 31
14 Karnataka 5987 133 15 64 28 17 9
15 Kerala 929 164 17 26 29 39 53
16 Ladakh 178 4 2 1 1 0 0
17 Lakshadweep 10 2 2 0 0 0 0
18 Madhya Pradesh 22823 137 62 37 14 10 14
19 Maharashtra 27837 259 106 94 35 17 7
20 Manipur 2241 27 6 13 6 1 1
21 Meghalaya 6436 19 12 5 0 1 1
22 Mizoram 633 8 7 1 0 0 0
23 Nagaland 1425 4 2 1 1 0 0
24 Odisha 6797 108 19 33 37 11 8
25 Puducherry 91 10 10 0 0 0 0
26 Punjab 11772 70 70 0 0 0 0
27 Rajasthan 11225 188 11 56 44 25 52
28 Sikkim 181 14 10 2 1 0 1
29 Tamil Nadu 11560 339 147 93 40 35 24
30 Telangana 11551 85 85 0 0 0 0
31 Tripura 1176 14 2 3 7 1 1
32 Uttar Pradesh 58066 542 311 136 35 18 42
33 Uttarakhand 7770 37 20 14 2 1 0
34 West Bengal 3327 10 0 4 4 0 2
Total 258787 3238 1519 835 396 231 257