National Emblem of India logo JJM - Reports
Department of Drinking Water and Sanitation Ministry of Jal Shakti (GOI)
Main Menu
National Emblem of India logo
JJM - Reports
Department of Drinking Water and Sanitation
Ministry of Jal Shakti (GOI)
Skip Navigation LinksHome > Format P9 - Sagy panchayat details
SAGY panchayat details #
State: All State Format P9
S.No. State Total panchayats Total SAGY panchayats
( marked on 29/11/2023)
Number of SAGY panchayats having
100% FHTC >=75% & < 100% FHTC >=50% & < 75% FHTC >=25% & < 50% FHTC >=0% & < 25% FHTC
Total 259629 3239 1539 855 393 211 241
1 Andaman & Nicobar Islands 75 7 7 0 0 0 0
2 Andhra Pradesh 11109 177 36 69 45 21 6
3 Arunachal Pradesh 1919 13 13 0 0 0 0
4 Assam 2684 48 0 31 12 3 2
5 Bihar 8163 182 151 25 6 0 0
6 Chhattisgarh 11654 116 16 66 25 7 2
7 Dadra & Nagar Haveli And Daman & Diu 25 8 8 0 0 0 0
8 Goa 191 15 15 0 0 0 0
9 Gujarat 13676 221 221 0 0 0 0
10 Haryana 5928 86 86 0 0 0 0
11 Himachal Pradesh 3539 44 44 0 0 0 0
12 Jammu & Kashmir 3549 30 6 17 6 1 0
13 Jharkhand 4296 117 2 46 22 18 29
14 Karnataka 5987 133 17 66 29 15 6
15 Kerala 929 164 17 26 30 38 53
16 Ladakh 178 4 2 1 1 0 0
17 Lakshadweep 10 2 2 0 0 0 0
18 Madhya Pradesh 22823 137 62 39 13 11 12
19 Maharashtra 27844 259 108 95 36 13 7
20 Manipur 2241 27 6 13 6 1 1
21 Meghalaya 6435 19 12 5 0 1 1
22 Mizoram 633 8 8 0 0 0 0
23 Nagaland 1425 4 2 1 1 0 0
24 Odisha 6797 108 20 36 36 9 7
25 Puducherry 91 10 10 0 0 0 0
26 Punjab 12365 70 70 0 0 0 0
27 Rajasthan 11225 188 15 57 39 25 52
28 Sikkim 181 14 10 2 1 0 1
29 Tamil Nadu 11560 339 152 94 39 32 22
30 Telangana 11551 85 85 0 0 0 0
31 Tripura 1176 14 2 4 6 1 1
32 Uttar Pradesh 58273 543 312 143 36 15 37
33 Uttarakhand 7770 37 22 14 1 0 0
34 West Bengal 3327 10 0 5 3 0 2
Total 259629 3239 1539 855 393 211 241